سبد خرید

شامل 40-60 عدد زنبور مخملی (Bumblebees) از گونه .B. terrestris L

شامل 40-60 عدد زنبور مخملی (Bumblebees) از گونه .B. terrestris L دارای تمام مراحل رشدی زنبور (از مرحله تخم تا حشرات کامل). این کلنی پس از استقرار در گلخانه افزایش جمعیت یافته و گاهی تا 150 عدد زنبور نیز می‌رسد.

dam 5