سبد خرید
شرکت زیست گرده افشان دنا/معرفی محصولات/سکوی نگهدارنده کلنی (Hive Support Platform)

سکوهای مناسب قرارگیری کندو

این سکوها در دو نوع تک طبقه و چند طبقه با ارتفاع قابل تنظیم بسته به ارتفاع بوته و گلخانه جهت قرار دادن کندو تهیه گردیده است.

dam 4